تگ - تلویزیون - ال ای ادی

فاصله مناسب چشم از تلویزیون

فاصله مناسب چشم با توجه به ابعاد تلویزیون به شرح ذیل است:

  • ۳۲ اینچ حداقل ۱٫۲۱ حداکثر ۲٫۲۴
  • ۳۸ اینچ حداقل ۱٫۴۵ حداکثر ۲٫۹۰
  • ۴۰اینچ حداقل ۱٫۵۲ حداکثر ۳
  • ۴۲ اینچ حداقل ۱٫۶۰ حداکثر ۳٫۲۰
  • ۴۸ اینچ حداقل ۱٫۸۳ حداکثر ۳٫۶۶
  • ۵۰ اینچ حداقل ۱٫۹۰  حداکثر ۳٫۸۱
  • ۵۲ اینچ حداقل ۱٫۹۸ حداکثر ۳٫۹۶
ادامه مطلب...